این همان است "اسکار برای ستاره ها" یا نشانه ای از اتفاقات آینده است؟اسکار پس از یک سال که عناوین فیلم را از چادرها پاک کرد و موجهای لرزه ای را به سراسر هالیوود منتقل کرد ، سرانجام اینجاست.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>