بهره برداری از ده ها پروژه در مناطق مختلف آذربایجان شرقی