بهره برداری از پتانسیل شرکت های دانش بنیان در توسعه آهک خشک شده