بیانسه برنده بیست و هشتمین جایزه گرمی می شود و آلیسون کراوس را می پذیرد تا به زینت ترین زن تاریخ گرمی تبدیل شودبیانسه برنده بیست و هشتمین جایزه گرمی می شود و آلیسون کراوس را می پذیرد تا به زینت ترین زن تاریخ گرمی تبدیل شود


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>