بیانیه تشکل ها، احزاب و گروه های انقلابی آذربایجان شرقی