تصحیح: داستان اوبیت-سیسلی تایسونآسوشیتدپرس در داستانی در تاریخ 28 ژانویه 2021 ، در مورد مرگ سیچلی تایسون ، به اشتباه نام خانوادگی نویسنده ، صدا را گزارش داد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>