تولد افراد مشهور برای هفته 9-15 مهاز افراد مشهوری که در طول هفته 9 تا 15 مه تولد دارند می توان به بازیگر روزاریو داوسون ، کنان تامپسون کمدین و پرنس رویس خواننده اشاره کرد.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>