جدید این هفته: “کونگ فو” ، “شورشی” و “قدرت تندر”نسخه های جدید سرگرمی این هفته شامل گزینه های روی صفحه با مسئولیت پذیری زنان است


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>