جدید این هفته: “Big Shot” ، “Easttown Mare” و “Monday”نسخه های جدید سرگرمی این هفته شامل موسیقی جدید راکرها Greta Van Fleet و بازگشت جان استاموس به تلویزیون به عنوان مربی بسکتبال NCAA با یک دکمه بزرگ در “Big Shot” است که در نهایت دختران را در یک دبیرستان خصوصی نخبه تربیت می کند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>