جوایز مخاطبان تلویزیونی آکادمی به 9.85 میلیون نفر کاهش یافت


نیلسن می گوید برآورد اولیه آن نشان می دهد که مخاطبان اسکار ABC به کمتر از 10 میلیون بیننده کاهش یافته است

برآورد اولیه شرکت Nielsen که روز دوشنبه منتشر شد ، نشان می دهد که مخاطبان تماشای Nomadland بهترین تصویر را 58 درصد پایین تر از 23.6 میلیون نفر در سال گذشته ، کم آبی قبلی دریافت کردند.

تهیه کنندگان یکشنبه شب با حضور تعداد کمی از افراد معرفی شده و مهمانانی که غیر نقاب داشتند ، یک رویداد بدون میزبان را تمرین کردند. اما در سالی که سینماها بیشتر به دلیل همه گیری تعطیل بود ، مردم از فیلم هایی که بیشتر در خانه پخش می کردند آشنا نبودند یا هیجان زده بودند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>