حذف مدارس شبانه روزی در سه سال آینده/390 مدرسه شبانه روزی در استان + فیلم