دختر عجب شیری در مسابقات جایزه بزرگ مراکش به مدال نقره رسید