دکتر: رهبر جیمز لوین ، رهبر ارکستر سابق اپرا ، که حرفه اش پس از اتهامات سو sexual رفتار جنسی به پایان رسید ، در سن 77 سالگی درگذشتدکتر: رهبر جیمز لوین ، رهبر ارکستر سابق اپرا ، که حرفه اش پس از اتهامات سو sexual رفتار جنسی به پایان رسید ، در سن 77 سالگی درگذشت


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>