دیوید فینچر "مانک" 93 جایزه اسکار را با 10 نامزدی رهبری می کند. 2 زن نامزد بهترین کارگردانی برای اولین باردیوید فینچر "مانک" 93 جایزه اسکار را با 10 نامزدی رهبری می کند. 2 زن نامزد بهترین کارگردانی برای اولین بار


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>