شاهزاده فیلیپ در بیمارستان لندن برای درمان عفونت ها


کاخ باکینگهام می گوید شاهزاده فیلیپ برای ادامه درمان عفونت به بیمارستان دیگری در لندن منتقل شده است

وی علاوه بر درمان عفونت نامشخص ، از نظر بیماری قلبی از قبل موجود نیز مورد آزمایش و کنترل قرار می گیرد.

این کاخ می گوید فیلیپ “همچنان راحت و قابل درمان است ، اما انتظار می رود حداقل تا پایان هفته در بیمارستان باشد”.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>