شاهزاده ویلیام از خانواده سلطنتی انگلیس در برابر ادعاهای نژادپرستی دفاع می کند


کاخ باکینگهام در بیانیه 61 کلمه ای سعی در پاسخگویی به ادعاهای نژادپرستی و سو abuse استفاده هری و مگان داشت ، اما نتوانست این جنجال را فرو نشاند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>