مرور: خون زیادی می خواهید؟ مورتال کمبت داشت گوش می داداولین مرگ هنگام شروع مجدد Mortal Kombat در کمتر از 3 دقیقه اتفاق می افتد که در واقع کاملا مهار شده است


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>