نقد و بررسی: عشق ، از دست دادن و نژادپرستی در “پسر آقای سلیمان”“پسر آقای سلیمان” ، ساخته مرحوم اریک جروم دیکی ، داستان عمیق پروفسور پی سلیمان است.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>