نمایشگاه آثار هنرجویان و اساتید هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز