ویلیام گفت پدربزرگ شاهزاده فیلیپ در بیمارستان “خوب” است


پرنس ویلیام می گوید پدربزرگش پرنس فیلیپ “خوب” است زیرا همسر 99 ساله سلطنتی برای استراحت و مشاهده در بیمارستان باقی مانده است

ویلیام در حالی که چشم برهم زد گفت: “بله ، او خوب است ، آنها او را زیر نظر دارند.”

تصور نمی شود که بیماری فیلیپ مربوط به COVID-19 باشد. هم او و هم ملکه 94 ساله اولین دوز واکسن ویروس کرونا را در اوایل ژانویه دریافت کردند.

فیلیپ ، که در سال 2017 از دولت بازنشسته شد ، به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شود.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>