پرنس ویلیام در نمایشگاه کریسمس از کارگران بیماری های همه گیر تشکر کرد


شاهزاده انگلیس ویلیام و خانواده اش در نمایش کریسمس در لندن شرکت کردند

برای اولین بار ، یک خانواده پنج نفره با هم در یک مراسم فرش قرمز ظاهر شدند.

ویلیام به مشارکت کارکنان بهداشت ، معلمان ، کارگران اورژانس و محققان و سایر موارد اشاره کرد.

وی قبل از شروع نمایش به حضار گفت: “شما در این سال مطلق خود را داده اید و فداکاری های چشمگیری انجام داده اید.”

انگلیس با بیش از 61000 کشته گزارش شده ، مرگبارترین شیوع COVID-19 در اروپا است.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>