کاخ باکینگهام می گوید شاهزاده فیلیپ به عنوان یک اقدام احتیاطی در بیمارستان شاه ادوارد ششم بستری شده استکاخ باکینگهام می گوید پرنس فیلیپ به عنوان یک اقدام احتیاطی در بیمارستان کینگ ادوارد ششم بستری شده است


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>