گزارش ها: خانواده کوومو به آزمایش های کمیاب COVID دسترسی پیدا کردندگزارش های منتشر شده می گویند نزدیكان فرماندار نیویورك ، اندرو كومو و سایر افراد مرتبط با فرماندار از یك سال قبل ، هنگامی كه آزمایش كم بود ، به آزمایش ویروس كرونا دسترسی ویژه ای داشتند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>