[ad_1]

اخبار اولیه در دولت بایدن بیشتر در سیاست متمرکز بود تا شخصیت ، در تضاد کامل با ریاست جمهوری زود هنگام دونالد ترامپ.

نزدیک به دو سوم داستان های بایدن در دو ماه نخست ریاست جمهوری وی در دستور کار سیاست و ایدئولوژی وی و 35٪ در مورد شخصیت و سبک رهبری وی بود.

پیو گفت ، از نظر ترامپ ، سه چهارم داستانهای اولیه مربوط به شخصیت و رهبری او بود.

پیو تخمین زده است که 23٪ از داستان های بایدن معمولاً مثبت ، 32٪ منفی و بقیه مختلط است. در همین حال ، پوشش اولیه ترامپ 11٪ مثبت و 44٪ منفی بود.

مطالعه پیو نشان داد که 48٪ از داستانهای اولیه بایدن در برخی موارد از ترامپ نام می برند.

پیو 25 گزارش خبری جداگانه را برای گزارش خود بررسی کرد.

[ad_2]

منبع: windows-edu.ir