یک روزنامه نگار می گوید بازیگر برنده اسکار ، کلوریس لیچمن ، معروف به فیلم تلویزیونی فیلیس لیندستروم ، در سن 94 سالگی درگذشت.


یک روزنامه نگار می گوید بازیگر برنده اسکار ، کلوریس لیچمن ، معروف به فیلم تلویزیونی فیلیس لیندستروم ، در سن 94 سالگی درگذشت.

لس آنجلس – بازیگر برنده اسکار ، کلوریس لیچمن ، معروف به تلویزیون فیلیس لیندستروم ، در سن 94 سالگی درگذشت


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>