یک قاضی انگلیس با انتشار نامه ای شخصی به پدر حیرت زده خود حکم داد که روزنامه ای به حریم خصوصی دوشس ساسکس حمله کرده است.یک قاضی انگلیس با انتشار نامه ای شخصی به پدر حیرت زده خود حکم داد که روزنامه ای به حریم خصوصی دوشس ساسکس حمله کرده است.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>