NBC در پایان سال 2021 شبکه ورزشی NBC را تعطیل می کند.


NBC شبکه ورزشی NBC را در پایان سال تعطیل می کند

NBC در پایان سال شبکه ورزشی NBC را تعطیل می کند.

رئیس NBC Sports ، پیت بواکوآ ، این حرکت را جمعه در یادداشت داخلی برای کارمندان اعلام کرد.

بواکوا در یادداشتی گفت: “در پایان سال 2021 ، ما تصمیم گرفتیم که بهترین گام بعدی استراتژیک برای گروه ورزشی ما و کل شرکت خاتمه کامل NBCSN باشد.”

NBC رویدادها را بین شبکه USA و سرویس پخش جریانی Peacock توزیع می کند.


منبع: windows-edu.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>